محصول درجه دو

در این محصولات حجم صید در هربار به نسبت به محصول درجه یک بیشتر بوده و این مسئله باعث کند شدن سرعت انتقال صید ماهی به فارم (مزرعه خشک کردن ماهی) می‌شود و حجم زیاد بار باعث نرم و سست شدن ماهی نسبت به بار درجه یک می گردد. نمک افزوده شده ۲کیلوگرم به ۲۸کیلو ماهی می‌باشد .

این محصول در تولید غذای میگو ، کود کشاورزی و پودر ماهی ومورد استفاده قرار می‌گیرد.

عمل آوری محصولات درجه دو :
۱-تور کارگاه هوایی
۲-تور کارگاه زمینی