بایگانی برچسب: اسیدهای چرب

اسیدهای چرب

چربی‌ها و اسیدهای چرب

اسیدهای چرب / چربی‌ها یک ماده غیر قطبی بوده بنابراین در مواد قطبی مانند آب غیر محلول ولی در حلال‌های غیر قطبی مانند اتر، بنزن یا کلروفرم محلول می‌باشند. در ترکیب چربی فقط کربن، اکسیژن و هیدروژن دیده می‌شود. چربی‌ها از پیوستن دو جزء گلیسرول و اسید چرب به وجود می‌آیند. چربی‌ها منابع بسیار مهم…